Name Affiliation
Barry Wu
Chen Tian chair Nanjing University
Chengchen Hu Xi'an Jiaotong University
Deke Guo National University of Defense Technology
Fan Wu Shanghai Jiao Tong University
Fengyuan Ren chair Tsinghua University
Hanhua Chen Huazhong University of Science and Technology
Henry Xu chair City University of Hong Kong
Kazuya Okada The University of TOkyo
Min Suk Kang National University of Singapore
Suk-Bok Lee Hanyang University
Yang Chen